Aktualności

Prof. Buszewski pełnomocnikiem zarządu województwa ds. rozwoju nauki, badań i wdrożeń oraz innowacyjności

Samorząd województwa, prowadząc politykę rozwoju województwa, na którą składa się między innymi wspieranie rozwoju nauki i współpracy między sferą nauki i gospodarki oraz popieranie postępu technologicznego, podejmuje szereg działań zmierzających do sprawnego i skutecznego urzeczywistniania założeń polityki innowacyjnej regionu.

Zarząd województwa kujawsko-pomorskiego, wychodząc naprzeciw wyzwaniom polityki innowacyjnej UE w nowej perspektywie finansowej oraz w związku z przygotowaniami do wdrażania ambitnych założeń Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w dniu 6 lutego br. powołał na Pełnomocnika ds. rozwoju nauki, badań i wdrożeń oraz innowacyjności – wybitnego naukowca – prof. dr hab. Bogusława Buszewskiego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

 

Profesor Bogusław Buszewski cieszy się uznanym autorytetem nie tylko w środowisku naukowym, ale jest również aktywnym uczestnikiem życia publicznego regionu. Dzięki dużej liczbie podjętych i zrealizowanych projektów opartych o współpracę sfery naukowo-badawczej z podmiotami gospodarczymi, w tym zakończonymi wdrożeniami prac badawczych na rynku, Profesor Bogusław Buszewski jest osobą szczególnie predysponowaną do powierzenia mu misji opracowania i zbudowania kompleksowego systemu czynników pobudzających determinanty innowacyjnej gospodarki regionu.

Profesor Bogusław Buszewski to wysokiej klasy naukowiec z dziedziny chemii o rozpoznawalnym

w kraju i za granicą dorobku naukowym, doświadczony dydaktyk z wieloletnim stażem, wychowawca

28 doktorów, opiekun 10 przewodów habilitacyjnych, promotor kilkunastu pokoleń magistrów i licencjatów. Profesor Buszewski jest autorem ponad 350 publikacji, opublikowanych w pismach z tzw. listy filadelfijskiej, które były cytowane ok. 5000 razy, a parametr Hirscha dla tych prac wynosi h-34. Profesor jest również autorem kilkudziesięciu patentów i zgłoszeń patentowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, prezesem wielu organizacji i stowarzyszeń naukowych w kraju i zagranicą tj. Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Societas Humboldtiana Polonorum, European Society for Separation Science, także wyjątkowo aktywnym organizatorem licznych konferencji o zasięgu krajowym i międzynarodowym, w których uczestniczyli również laureaci Nagrody Nobla. Aktualnie Profesor jest ekspertem w Narodowym Centrum Nauki, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz był szefem Zespołu ds. Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących (KNOW) przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Profesor aktywnie przewodniczył organom opiniodawczo-doradczym Marszałka i Zarządu Województwa w sprawach prowadzenia polityki innowacyjnej i badawczo-rozwojowej, w szczególności w pracach nad Regionalną Strategią Innowacji i w ocenie projektów z działania 5.4. Regionalnego Programu Operacyjnego. W kierowanej przez Niego Katedrze Chemii Środowiska i Bioanalityki UMK w Toruniu realizowane były i są projekty w ramach unijnych programów ramowych, jak też w ramach byłego Komitetu ds. Badań Naukowych, Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Profesor koordynuje także projekty w relacji nauka-przemysł.

Do zadań Pełnomocnika należeć będą działania strategiczne, operacyjne, koordynacyjne i opiniodawcze stanowiące podstawy skutecznego dialogu i ścisłej współpracy między środowiskami nauki, edukacji i biznesu. Zakres zadań Pełnomocnika obejmować ma zbudowanie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego a w efekcie inicjowanie, koordynowanie i konsolidowanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz nauki i gospodarki.