Aktualności

Sprawozdanie z konsultacji społecznych

Konsultacje społeczne miały miejsce w okresie od listopada 2012 r. do maja 2013 r. Formalnie proces konsultacji dokumentu rozpoczął się w następstwie przyjęcia wstępnego projektu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2020 roku przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 31 października 2012 r. Konsultacje społeczne były jednym z elementów szerszego spektrum działań mających na celu uspołecznienie procesu opracowywania strategii. Strategia przygotowywana była w modelu partycypacyjnym z uwzględnieniem szerokiego grona interesariuszy jako współautorów opracowania. Przeprowadzono liczne wywiady grupowe, wywiady indywidualne, badania ankietowe, badania CATI, badania pogłębione. Udział w tworzeniu i badaniach dot. opracowania RSI brało 250 ekspertów pracujących w zespołach tematycznych, 300 firm, 50 instytucji otoczenia biznesu, ok. 3000 osób i instytucji ankietowanych.

W ramach konsultacji przeprowadzono szereg bezpośrednich spotkań z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi, na których przedstawiano projekt strategii oraz jej główne założenia. W ramach spotkań interesariusze przedstawiali swoje postulaty, wnioski i propozycje dotyczące udoskonalenia dokumentu, rozwoju innowacyjności oraz konkretnych propozycji projektów, które były poddawane dyskusji. Ważnym elementem konsultacji było przygotowanie i udostępnienie specjalnie opracowanego kwestionariusza internetowego CAWI do przeprowadzenia badania. Umożliwiło to zainteresowanym osobom przedstawienie opinii i propozycji za pośrednictwem Internetu. Wnioski z dyskusji przeprowadzanych na spotkaniach konsultacyjnych, propozycje i postulaty były zgłaszane bezpośrednio w trakcie spotkań oraz za pomocą formularza CAWI, czy też mailowo.

Do procesu konsultacji w formule spotkań bezpośrednich należy zaliczyć następujące działania: konsultacje z ekspertami w ramach spotkań z Radą Innowacji, Zespołem ekspertów ds. polityki innowacyjnej i badawczo-rozwojowej, zespołami eksperckimi ds. aktualizacji RSI WK-P, Sejmikiem Gospodarczym, konsultacje z Zarządem Województwa, radnymi Województwa, konsultacje z przedstawicielami Komisji Europejskiej, Banku Światowego oraz konsultacje z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, Ministerstwem Gospodarki i Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wymiana wytycznych i informacji miała również miejsce za pośrednictwem platformy internetowej S3 prowadzonej przez służby KE.

Niniejszy dokument stanowi sprawozdanie z przebiegu i wyników pierwszego etapu konsultacji społecznych Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego z jednostkami samorządu terytorialnego oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi.