Aktualności

Zakończenie etapu konsultacji RSI – nowy projekt dokumentu

Proces konsultacji społecznych pozwolił na szerokie zapoznanie interesariuszy z celami i zadaniami Regionalnej Strategii Innowacji. Osoby biorące udział w konsultacjach, przedstawiciele władz lokalnych, przedsiębiorców, pracownicy oświaty i nauki oraz jednostek otoczenia biznesu, a także obywatele województwa mieli możliwość zgłaszania uwag do opracowanego dokumentu Regionalnej Strategii Innowacji na lata 2014-2020. Uwagi przekazywane w ramach spotkań w powiatach, konsultacjach za pomocą portalu internetowego oraz dedykowanego narzędzia internetowego w formie ankiety CAWI, a także w trakcie spotkań z przedstawicielami partnerów ze świata nauki i gospodarki, ministerstw i Komisji Europejskiej były gromadzone i porządkowane w odpowiedni sposób. Następnie były one poddawane analizie i ocenie eksperckiej. W trakcie analizy podstawowym kryterium było zachowanie podstawowego celu RSI jakim jest dokonanie radykalnego rozwoju innowacyjności w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Istotnym kryterium była maksymalizacja efektów planowanej interwencji, a także zachowanie komplementarności i spójności dokumentu, koncentracja działań i interwencji. Składane propozycje, po przeprowadzonej analizie i ocenie eksperckiej, zostały podzielone na uwagi natury ogólnej i uwagi szczegółowe. Uwagi szczegółowe w większości zostały uwzględnione w nowym projekcie dokumentu RSI. Natomiast uwagi ogólne stanowiły podstawę do przygotowania rekomendacji dla Zarządu Województwa odnośnie dalszych działań mających na celu rozwój RSI oraz przeprowadzenie procesu wdrażania strategii i inteligentnych specjalizacji. W trakcie procesu konsultacji przekazano również szereg propozycji projektów do wsparcia w ramach wdrażania strategii. Propozycje te zarekomendowano do analizy Pełnomocnikowi Zarządu Województwa ds. nauki, badań
i wdrożeń oraz innowacyjności w celu uspójnienia propozycji projektowych z materiałem dot. krajowej mapy drogowej inwestycji badawczych oraz kontraktem terytorialnym zebranych w ramach prac nad Projektem Strategii Rozwoju Województwa.

Wnioski z konsultacji wskazują, że zagadnienie rozwoju innowacyjności w regonie budzi duże zainteresowanie. Jednocześnie należy zaznaczyć, że kwestie rozwoju innowacyjności w regionie są wielowątkowe i skomplikowane. Dokument Regionalnej Strategii Innowacji jest dość obszerny, a dodatkowo zawiera wiele doprecyzowujących załączników. Dlatego też wydaje się, że należy wydłużyć proces konsultacji takich dokumentów, w szczególności w przypadkach, kiedy stanowiska są wypracowywane nie przez pojedyncze podmioty bądź osoby lecz przez całe środowiska. W związku z powyższym przy operacjonalizowaniu strategii wydaje się zasadnym poddanie poszczególnych postanowień tzw. konsultacjom środowiskowym, na przykład poprzez organizowanie spotkań konsultacyjnych dedykowanych dla przedstawicieli szkolnictwa, jednostek naukowych czy przedsiębiorstw. Tego typu działania są szczególnie wskazane przy ustalaniu alokacji środków przeznaczanych na realizację poszczególnych działań RSI WK-P. W związku z powyższym Zarząd Województwa podjął uchwałę o przyjęciu projektu strategii po konsultacjach i wskazał na kontynuację prac w formie 2 etapu procesu konsultacyjnego – na wyższym poziomie szczegółowości – indywidualne konsultacje w dziedzinach edukacji, nauki i gospodarki oraz z beneficjantami propozycji projektów kluczowych.

Dokumenty do pobrania:
Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Diagnoza załącznik 1
Załącznik do Diagnozy
System realizacji załącznik 2
System monitorowania i ewaluacji załącznik 3
Inteligentne Specjalizacje załącznik 4