Aktualności

Fundusz Badań i Wdrożeń – konferencja na otwarcie

W dniu 18 czerwca 2014 r. w siedzibie Business Link Toruń – Toruńskiego Inkubatora Technologicznego odbyła się konferencja otwierająca projekt „Fundusz Badań i Wdrożeń – wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez systemowe wsparcie potencjału badań i rozwoju technologii w Województwie Kujawsko-Pomorskim”. Fundusz został powołany uchwałą Zarządu z 14 maja, a 12 czerwca podpisano uroczyście w Urzędzie Marszałkowskim umowę o jego dofinansowanie.

Konferencja rozpoczęła się o godzinie 10:00, prezes Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji Maciej Krużewski powitał zgromadzonych gości i podziękował za przybycie. Kolejnym punktem spotkania było podpisanie „Porozumienia o współpracy” pomiędzy Bydgoską Radą Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT (BR FSNT NOT), a Kujawsko-Pomorską Agencją Innowacji sp. z o.o., którego celem jest zacieśnienie współpracy NOT i KPAI poprzez inicjatywy wspierające rozwój innowacyjny przedsiębiorców regionu kujawsko-pomorskiego.

Następnie o przemówienie poproszony został Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Edward Hartwich. Wicemarszałek przybliżył strategię polityki rozwoju i innowacyjności województwa w najbliższych latach, nakreślił też najważniejsze problemy stojące przed regionem kujawsko-pomorskim i konkretne pomysły oraz rozwiązania samorządu zmierzające do ich zniwelowania. Podkreślił także potrzebę realizacji projektów takich jak Fundusz Badań i Wdrożeń, zakładającego wspieranie współpracy firm, instytucji otoczenia biznesu i jednostek naukowych na rzecz wspólnych projektów badawczo-rozwojowych.

Prof. Bogusław Buszewski, pełnomocnik Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. Nauki, Badań i Wdrożeń oraz Innowacyjności, zaprezentował koncepcję rozwoju systemu wspierającego innowacyjność w województwie kujawsko-pomorskim, analizując potencjał regionu i możliwości spożytkowania tego potencjału oraz ukazując powstałe ostatnio oparte o samorząd województwa struktury – mające skutecznie stymulować rozwój innowacyjności poprzez promocję pogłębionej współpracy sfer nauki i przedsiębiorczości. Profesor zaproponował też skład Komitetu Sterującego oraz przedstawił cele i zadania, jakie przed komitetem stoją.

Prezes Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji i koordynator projektu Fundusz Badań i Wdrożeń Jakub Jaźwiec wprowadzili uczestników konferencji w niuanse koncepcji Funduszu: prezes przedstawił główne założenia, umieszczając je w szerszym kontekście strategii innowacyjnej regionu, zaś Jakub Jaźwiec omówił szczegółowo sposób funkcjonowania Funduszu Badań i Wdrożeń, a zwłaszcza wsparcie w obrębie modułów konkursowych.

Fundusz Badań i Wdrożeń jest inicjatywą systemową mającą na celu wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w wyniku wsparcia powiązań nauki i biznesu oraz potencjału badań jednostek i przedsiębiorstw dla rozwoju technologii. Projekt z jednej strony stanowi rozwiązanie dotyczące budowy systemu współpracy jednostek naukowych i przedsiębiorstw w regionie, z drugiej zaś dotyczy wsparcia finansowego konkretnych przedsięwzięć z zakresu innowacyjności i sektora B+R.

Do pobrania:

Prezentacja dotycząca Funduszu Badań i Wdrożeń

Program konferencji