Aktualności

O polityce klastrowej w Ministerstwie Infrastruktury

W Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju została zorganizowana 5 czerwca 2014 r. konferencja „Wsparcie klastrów na poziomie krajowym i regionalnym”. Na spotkaniu przedstawiciele ministerstw infrastruktury i gospodarki omówili główne założenia nowej polityki klastrowej, która na poziomie krajowym ma priorytetowo traktować wspieranie Krajowych Klastrów Kluczowych wyłanianych w konkursie. Pierwszy tego typu konkurs zostanie rozstrzygnięty jesienią br., a szczegółowe informacje o konkursie zostały przekazane w wystąpieniu przedstawicielki Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Doświadczeniami z wdrażania dotychczasowej  polityki klastrowej na gruncie polskim podzielili się przedstawiciele samorządów województw pomorskiego i mazowieckiego oraz Krzysztof Krystowski, Prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie, zaś o klastrach i historii polityki klastrowej w innych krajach europejskich opowiadał Maciej Dzierżanowski z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową: wszyscy prelegenci przedstawili również własne, wynikające z wiedzy i doświadczeń, rekomendacje dotyczące uprawiania polityki klastrowej.

W trakcie dyskusji ujawniła się rozbieżność stanowisk związanych ze sposobami ustalania obowiązujących na poziomie krajowym i regionalnym  Inteligentnych Specjalizacji. Cześć uczestników optowała za decydującą rolą klastrów w procesie ich ustalania, zaś inna część – bardziej za odgórnym decydowaniem o listach IS, w którym głos klastrów miałby jedynie charakter doradczy. Zastanawiano się też nad sposobami dalszego wspierania tych klastrów, którym nie zostanie przyznany status Krajowego (KKK) lub Regionalnego Klastra Kluczowego (RKK). A wśród obecnych na konferencji panowała zgodność co do potrzeby uznawania KKK w regionie pochodzenia za RKK.

Konspekty wystąpień:
Polityka klastrowa województwa mazowieckiego 2014-2020
Mapa drogowa przygotowania procesu wyłaniania KKK – perspektywa PARP
Krajowa i regionalna rola klastrów
Polityka wspierania klastrów w krajowych dokumentach strategicznych
Wsparcie klastrów na poziomie krajowych programów operacyjnych w latach 2014-2020
Polityki klastrowe – doświadczenia zagraniczne i wnioski dla Polski. Powiązania z inteligentnymi specjalizacjami
Polityka wspierania klastrów w województwie pomorskim