Aktualności

Wizyta prof. Kurzydłowskiego, podpisanie porozumienia

Dnia 20 stycznia 2015 r. zostało podpisane Porozumienie o współpracy pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Województwem Kujawsko-Pomorskim. Dokument sygnowali: prof. dr hab. inż. Krzysztof Jan Kurzydłowski, p.o. Dyrektora NCBR, marszałek Piotr Całbecki i wicemarszałek Dariusz Kurzawa.
Porozumienie ma na celu podniesienie innowacyjności Województwa Kujawsko-Pomorskiego i całego kraju poprzez wspólne działania edukacyjne i promocyjne oraz przez wykorzystanie potencjału badawczego województwa dla dobra gospodarki.
Województwo Kujawsko-Pomorskie skorzysta na Porozumieniu głównie w wymienionych obszarach:
1) współpraca w przygotowaniu założeń rozwoju regionalnych inteligentnych specjalizacji oraz wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawko-Pomorskiego na lata 2014-2020;
2) wypracowanie spójnego mechanizmu finansowania prac badawczo-rozwojowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz inicjatyw na szczeblu krajowym;
3) promowanie najbardziej istotnych kierunków regionalnej polityki badawczej, szczególnie
w obszarach wpisujących się w strategie inteligentnej specjalizacji;
4) współpraca przy określaniu strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, uznanych za priorytetowe dla rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
5) wspieranie i koordynacja wszelkich działań zmierzających do ułatwienia możliwości transferu wyników badań naukowych i prac rozwojowych do gospodarki.
Ceremonię podpisania Porozumienia poprzedziła projekcja filmu „Powrót chemika” poświęconego wybitnemu uczonemu i wynalazcy prof. Janowi Czochralskiemu, następnie prof. Kurzydłowski wygłosił wykład pt. „Rola NCBR w systemie wsparcia innowacji w Polsce”. Wydarzenie miało miejsce w toruńskim Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu”.

Fot. Jacek Piotrowski

Porozumienie o współpracy pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Województwem Kujawsko-Pomorskim

Konspekt wykładu prof. Kurzydłowskiego