Aktualności

Koalicja na rzecz Polskich Innowacji

Realne, trwałe i systemowe zmiany gospodarczo-społeczne to cel, który będzie realizować Koalicja na rzecz Polskich Innowacji. Została powołana do życia przez najprężniej działające w Polsce instytucje naukowe, akademickie i biznesowe. Misja KPI została przedstawiona w czasie spotkania inauguracyjnego, które odbyło się 16 kwietnia w Warszawie.

Koalicja, której założycielami są m.in. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Gdański Park Naukowo-Technologiczny, Intel, Konfederacja Lewiatan, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, PwC, Startup Poland czy Wardyński i Wspólnicy działa na rzecz stworzenia przyjaznych warunków dla rozwoju ekosystemu innowacji w Polsce. W wyniku prac KPI zostaną wypracowane szczegółowe proinnowacyjne rozwiązania na rzecz rozwoju sektora B+R w Polsce i zwiększenia poziomu innowacyjności polskiej gospodarki.

Swoją misję Koalicja będzie realizowała poprzez:

Rozwijanie inteligencji rynkowej poprzez stymulowanie właściwych kierunków badań naukowych oraz wypracowanie kultury organizacyjnej sprzyjającej wzmacnianiu ekosystemu innowacji.

  1. Wskazanie  narodowych specjalności w badaniach i nauce o największym potencjale oraz ich promocja w Polsce i za granicą.
  2. Wprowadzanie dogodnych warunków do tworzenia nowych innowacyjnych firm (start-upów) w Polsce oraz działanie na rzecz poprawy ich współpracy z innymi sektorami gospodarki.
  3. Wypracowywanie i promowanie narzędzi do ochrony, zarządzania i komercjalizacji własności intelektualnej.
  4. Działanie na rzecz zbliżenia świata nauki oraz biznesu, zwiększające skłonność do inwestowania w badania naukowe i transfer wiedzy.
  5. Tworzenie dogodnych warunków dla biznesu do otwierania i rozwijania oddziałów R&D w kraju oraz zwiększanie ich zaangażowania w badania naukowe.
  6. Wypracowanie strategii zmian legislacyjnych służących rozwojowi innowacyjnej gospodarki.
  7. Promowanie twórczych i przedsiębiorczych postaw oraz zachęcanie młodzieży do planowania kariery w obszarze innowacji.
  8. Wspieranie budowy wiodących centrów naukowych, które przyciągną do kraju ambitne projekty, wybitne talenty, a wraz z nimi innowacyjne firmy i dodatkowe możliwości finansowania.

 

 

Więcej informacji tutaj.

 

Źródło: NCBiR