Aktualności

„Dziedzictwo kulturowe, sztuka, przemysły kreatywne” – spotkanie 28.04.2015 r w Toruniu

W jaki sposób broker innowacji może usprawnić komercjalizację badań naukowych? Na jakich płaszczyznach biznesowych wykorzystywane są doświadczenia osób, związanych z przemysłami kreatywnymi? Jak rozpocząć skuteczną współpracę biznesu i nauki? Tym zagadnieniom poświęcone było spotkanie i owocna dyskusja w ramach spotkania „Dziedzictwo kulturowe, sztuka, przemysły kreatywne – potencjał rozwojowy inteligentnej specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego”.

Spotkanie, które odbyło się 28.04.2015 r. na Wydziale Sztuk Pięknych UMK, skupiło zainteresowanych rozwojem potencjału sztuki i dziedzictwa kulturowego, jako dziedziny o wysokim potencjale innowacyjnym. Dziekan Wydziału Sztuk Pięknych, Prof. Elżbieta Basiul, opowiedziała o doświadczeniach wydziału we współpracy z przedsiębiorcami. Jak podkreślała, współpraca ma charakter narastający, a punktów stycznych przybywa z roku na rok. Następnie o tym, w jaki sposób przebiegała współpraca Klastra Horeco z naukowcami opowiedział Wiceprezes Zarządu firmy Chairconcept, pan Andrzej Piątkowski.

Dziedzictwo kulturowe, sztuka, przemysły kreatywne – kilka słów o potencjale rozwojowym województwa kujawsko-pomorskiego

Jednym z ważnych osiągnięć Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 jest wyłonienie potencjałów rozwojowych województwa, które wskazują kierunki poszukiwań w procesie wyłaniania inteligentnych specjalizacji. Ostatecznie ma to prowadzić do priorytetowego wspierania określonej liczby obszarów o największym potencjale innowacyjności dla naszego regionu.

Na liście ośmiu potencjałów rozwojowych znalazło się także „Dziedzictwo kulturowe, sztuka, przemysły kreatywne”. Między innymi z uwagi na problemy definicyjne – bardzo różnie bowiem są określane zakresy podanych dziedzin w zależności od np. szkoły, ośrodka badawczego, kraju – uwzględniono dziedziny, których współwystępowanie nie pozwoli sztucznie zawęzić obszaru wsparcia. Zaznaczone w opisie potencjału rozwojowego powiązanie go z innym potencjałem pn. „Przetwarzanie informacji, multimedia, programowanie, usługi ICT” sprawia, że program inteligentnych specjalizacji będzie otwarty na współpracę z całym interdyscyplinarnym obszarem uwzględnianym w różnych propozycjach opisu tzw. sektora kreatywnego.

Jest to ujęcie szersze niż w 19. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji „Inteligentne technologie kreacyjne”, która obejmuje jedynie wzornictwo, gry i multimedia. Jednak i w potencjale kujawsko-pomorskim za szczególnie istotny uznaje się obszar, w którym branża kultury ma najściślejsze powiązania z rozwojem technologii. Jest to między innymi konserwatorstwo: ważny na skalę ogólnopolską i międzynarodową ośrodek tej dyscypliny znajduje się w Toruniu na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, współpracującym w poszukiwaniu innowacji technologicznych z Instytutem Fizyki i Wydziałem Chemii UMK. Bydgoska Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego zajmuje się badaniami nad dźwiękiem i reżyserią dźwięku, wymagającymi współpracy z ośrodkami nowoczesnych technologii. Obie wspomniane instytucje naukowe stanowią naturalne zaplecze badawcze potencjału rozwojowego, jednak przykład Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy pokazuje, że również inne uczelnie i ośrodki badawcze będące np. inicjatywami prywatnymi, mogą brać czynny udział w kształtowaniu sektora kreatywnego. Na WSG funkcjonuje prężnie Akademicka Przestrzeń Kultury, która może się pochwalić, prócz działań animacyjnych w sferze kultury, także studiem nagrań i studiem fotograficznym. Wszystkie trzy powyższe instytucje naukowe stworzyły razem konsorcjum pn. „Monumentum Sonus Visio – Akademickie Centra Przemysłów Kreatywnych Kultury, Sztuki i Ochrony Zabytków” mające w planach cały szereg działań wspierających rozwój innowacyjności sektora kultury naszego regionu.

Docelowym, głównym beneficjentem opisywanego potencjału rozwojowego – jak i całego programu inteligentnych specjalizacji – mają być małe i średnie przedsiębiorstwa (czyli tzw. sektor MŚP). Dzięki wspomnianej interdyscyplinarności opisywanego potencjału rozwojowego będzie można skutecznie wspierać wszystkie wartościowe przedsięwzięcia sektora kreatywnego, od ochrony zabytków, przez fotografię, nagrania i design po wspomniane technologie informacyjne mające powiązania z szeroko pojętą kulturą regionu. A już teraz powstają oddolne inicjatywy – klastry firm reprezentujących przemysły kreatywne, takich jak „Grupa Meblowa HoReCa”.

W naszym regionie prężnie działają również agencje reklamowe, firmy zajmujące się projektowaniem graficznym, funkcjonują związane z kulturą wspomniane wyżej uczelnie oraz rozpoznawalne w całym kraju – i nie tylko – instytucje kultury, takie jak Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu, Filharmonia Pomorska i Teatr Polski w Bydgoszczy. Można podziwiać cały szereg materialnych przykładów dziedzictwa kulturowego, takich jak wpisana na listę UNESCO toruńska starówka, czy uwzględnione na liście polskich Pomników Historii Stare Miasto w Chełmnie i Rezerwat Archeologiczny w Biskupinie. W takim regionie potencjał rozwojowy „Dziedzictwo kulturowe, sztuka, przemysły kreatywne” wart jest szczególnego zainteresowania i wsparcia.

Załączniki