Biznes

PARP zrealizuje część PO IR

Bożena Lublińska – Kasprzak, Prezes PARP oraz Ilona Antoniszyn-Klik, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki podpisały Porozumienie w sprawie powierzenia Agencji realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powierzono rolę Instytucji Wdrażającej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020. PARP będzie odpowiedzialna za realizację wybranych instrumentów w ramach II i III osi priorytetowej programu:

II Oś priorytetowa – Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

  • Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP
  • Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP
  • Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych
  • Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej

III Oś priorytetowa – Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

  • Poddziałanie 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock
  • Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek
  • Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.PL

Łączna kwota środków  przeznaczonych na finansowanie powierzonych Agencji działań wynosi blisko 1,35 mld euro. W ramach powierzonej funkcji Instytucji Wdrażającej PARP będzie odpowiedzialna m.in. za dokonanie wyboru projektów, zawarcie i rozliczenie umów z beneficjentami, monitorowanie realizacji projektów i ich kontrolę, a także proces poświadczania wydatków, ewaluację realizowanych zadań oraz prowadzenie polityki informacyjno-promocyjnej w obszarze realizowanych instrumentów PO IR. We wdrażanie PO IR zaangażowane będą, oprócz PARP, MG, NCBiR, BGK, OPI.

Głównym celem Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój jest wzrost innowacyjności polskiej gospodarki. PO IR wspierać będzie rozwój innowacji „od pomysłu do rynku”, czyli od fazy tworzenia się pomysłu, poprzez etap prac badawczo-rozwojowych, w tym przygotowanie prototypu, aż po wdrożenie wyników prac B+R. W ramach programu planuje się położenie dużego nacisku na pobudzanie współpracy przedsiębiorstw z sektorem nauki w zakresie realizacji projektów B+R. Dzięki temu nastąpi wzrost stopnia komercjalizacji wyników prowadzonych badań i ich wykorzystania w gospodarce.

Źródło: www.parp.gov.pl