Aktualności

Konsultacje społeczne projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (SZOOP), dokumentu, który uszczegóławia zapisy RPO WK-P 2014-2020.

 

Więcej informacji na www.mojregion.eu