Aktualności

KONKURS w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

 

Uprzejmie informujemy, że  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach I osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020.

 

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie przedsiębiorstwa duże, niespełniające kryteriów mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa.

 

W ramach Działania 1.1, Poddziałania 1.1.1 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania).

 

Wnioski o dofinansowanie projektów mogą być składane w terminie od 14 października 2015r. do 30 listopada 2015 r. wyłącznie w wersji elektronicznej w udostępnionym dla tego celu systemie informatycznym IP.

Link do sytemu informatycznego IP będzie aktywny od 14 października 2015 r.

 

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi: 750 000 000 PLN w tym: 1) dla projektów realizowanych na obszarze województwa mazowieckiego 75 371 391 PLN; 2) dla projektów realizowanych na obszarze województwa innego niż mazowieckie: 674 628 609 PLN.

 

Więcej informacji na temat konkursu znajdą Państwo pod poniższym linkiem:

www.ncbir.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/inteligentny_rozwoj/2_1_1_1_2015/2_regulamin_przeprowadzania_konkursu_1_1_1_inni_niz_msp.pdf

Źródło: NCBiR