Aktualności

Harmonogram naborów w ramach RPO WKP w 2016 r.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął harmonogram konkursów na rok 2016 dla Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Rok 2016 będzie pierwszym rokiem realizacji RPO WK-P 2014-2020.

Zaplanowano 56 konkursów, z tego 30 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 26 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączna kwota środków przeznaczonych na konkursy to ponad 340 mln euro.

Konkursy zaplanowano w prawie każdym obszarze wspieranym przez RPO (m.in. w obszarze badań i rozwoju, e-usług, efektywności energetycznej, gospodarki wodno-ściekowej, rewitalizacji, polityki zatrudnieniowej i społecznej, edukacji itp.).

Zapraszamy więc do zapoznania się z harmonogramem i możliwościami ubiegania się o wsparcie.

Źródło: mojregion.eu