Aktualności

Poddziałanie 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw – nabór wniosków

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Działania 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw Schemat: Projekty obejmujące wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw oraz promocji gospodarczej regionu (konkurs Nr RPKP.01.05.02-IZ.00-04-004/15)

 

Źródło oraz więcej informacji: http://mojregion.eu/index.php/zobacz-ogloszenia?mmid=12