Aktualności

Fundusz Badań i Wdrożeń nagrodzony

W dniu 11 października 2016 r. w Ministerstwie Rozwoju zostały wręczone nagrody w konkursie „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości”, organizowanym od dziesięciu lat przez Komisję Europejską. Konkurs adresowany jest do podmiotów, które podejmują inicjatywy promujące przedsiębiorczość. Celem Konkursu jest wyłonienie i wyróżnienie najlepszych promotorów przedsiębiorczości w Europie. Dotychczas we wszystkich edycjach konkursu wzięło udział ponad 2800 inicjatyw.

Fundusz Badań i Wdrożeń, realizowany przez Kujawsko-Pomorską Agencję Innowacji Sp. z o.o., otrzymał krajowe wyróżnienie w kategorii „Rozwój środowiska biznesowego” za jeden z najbardziej innowacyjnych Projektów w kraju wspierających przedsiębiorczość.

„Fundusz Badań i Wdrożeń” to inicjatywa o zasięgu regionalnym, mająca na celu wzmocnienie innowacyjności przedsiębiorstw i ich potencjału technologicznego, jako czynnika konkurencyjności poprzez wzrost poziomu współpracy sektora przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi w województwie kujawsko-pomorskim i wykorzystanie wyników prac badawczo-rozwojowych do celów komercyjnych. Pilotażowa edycja Funduszu Badań i Wdrożeń realizowana była w latach 2013-2015 w ramach Działania 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii, Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Realizacja projektu przez KPAI, jako instytucję otoczenia biznesu, umożliwiła znaczne przyspieszenie i odformalizowanie procedur związanych z udzieleniem wsparcia. Powodzenie inicjatywy polegało na położeniu głównego nacisku na nowatorskie pomysły. W ramach konkursu prowadzona była innowacyjna na skalę regionalną i krajową selekcja przedsięwzięć.

Nabór prowadzony był dwuetapowo: pierwszym etapem była krótka preselekcja, polegająca na złożeniu fiszki projektowej, a drugim etapem nabór wniosków o dofinansowanie. Pomysły zostały poddane pod ocenę panelu niezależnych ekspertów. Aplikujący o wsparcie przedsiębiorcy otrzymali nie tylko informację o ilości otrzymanych punktów, lecz przede wszystkim zalecenia w zakresie rozwoju swoich pomysłów. Całość od momentu przedstawienia pomysłu, do szczegółowego wyniku zrealizowano w przeciągu trzech miesięcy. Należy podkreślić, iż stały i bezpośredni kontakt z przedsiębiorcami był jedną z idei przewodnich projektu. Nowatorstwo FBiW to zatem przede wszystkim otwarcie na potrzeby przedsiębiorców, biznesowe, partnerskie podejście do aplikujących o środki i maksymalne odformalizowanie procedur.

W trakcie naboru wpłynęły 83 zgłoszenia. Ostatecznie wsparcie w wysokości ponad 16 mln zł zostało udzielone na realizację 27 przedsięwzięć. Na skutek realizacji projektu w regionie powstało ponad 117 specjalistycznych miejsc pracy, wykreowano dodatkowe inwestycje w wysokości ponad 1 mln euro, a na rynek wprowadzono 19 nowych produktów i wytworzonych technologii.

Źródło: http://kpai.pl/aktualnosc-3-299-nagroda_za_fbiw_wreczona.html