Biznes

Nabór do udziału w Projekcie „Strategia w biznesie-doradztwo dla mikro,małych i średnich przedsiębiorstw z regionu kujawsko-pomorskiego”-nabór IV

Projekt „Strategia w biznesie-doradztwo dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z regionu kujawsko-pomorskiego” realizowany jest  w ramach Działania 2.2. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-POWR.02.02.00-00-0070/16 i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez „Pracodawców Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców (Lidera Projektu) w partnerstwie z Pracodawcami Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie (Partnera Projektu).

Realizacja projektu obejmuje 2 obszary działań:

1. Działania związane z bezpośrednim wsparciem doradczym dla przedsiębiorców, realizowane przez Lidera Projektu,które obejmują realizację wsparcia doradczego (realizacja usług doradczych) w zakresie:

a) analizy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa (I etap usługi doradczej),

b) realizacji usług doradczych zakończonych opracowaniem planu rozwojowego/strategii rozwoju i doradztwem w  jego wdrożeniu (II etap usługi doradczej).

2. Działania nie związane z bezpośrednim wsparciem dla przedsiębiorców, realizowane przez Partnera Projektu, obejmują:

a) agregację zdiagnozowanych potrzeb rozwojowych,

b) analizę dostępności usług rozwojowych na rynku zdiagnozowanych w trakcie realizacji usług doradczych,

c) upowszechnienie wiedzy o zdiagnozowanych potrzebach,

d) ewentualne działania interwencyjne.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Szczegółowe informacje na temat warunków uczestnictwa, wymaganych dokumentów, kryteriów oceny złożonych wniosków o przyznanie wsparcia, wartości dofinansowania oraz wkładu własnego zawiera Regulamin udzielania wsparcia wraz z załącznikami który został zamieszczony poniżej oraz jest dostępny w Biurze Lidera Projektu: „Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców,ul. Mennica 6, 85-112 Bydgoszcz.

TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW:

Drugi nabór wniosków do udziału w projekcie będzie prowadzony od dnia 23 listopada 2016 roku do dnia 07 grudnia 2016 roku w godzinach pracy Biura Projektu, tj. od poniedziałku  do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

Więcej informacji tutaj

Źródło: Pracodawcy Pomorza i Kujaw