Aktualności

Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” w ramach IV osi priorytetowej: „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Wnioskodawcą projektu mogą być konsorcja składające się z co najmniej jednej jednostki naukowej oraz co najmniej jednego przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie można otrzymać na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych, nie mogą uzyskać dofinansowania).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 200 000 000,00 PLN.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 10 000 000,00 PLN.

Wnioski w ramach konkursu należy składać w terminie: od 18.09.2017 r. do 18.12.2017 r.

Więcej informacji tutaj