Aktualności

Ogłoszenie o konkursie-moduł II

Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w formie grantów w ramach modułu 2 Projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń” realizowanego w ramach w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, poddziałania 1.2.1 wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji tutaj