Aktualności

Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2  „Sektorowe programy B+R”, I oś priorytetowa: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.Wnioskodawcami projektu mogą być przedsiębiorstwa albo konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorstw).

Dofinansowanie można otrzymać na projekt, który obejmuje badania przemysłowe i  prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekt, w którym nie przewidziano prac rozwojowych, nie może uzyskać dofinansowania). Elementem projektu mogą być prace przedwdrożeniowe.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 300 mln PLN (wyłącznie z kategorii regionów słabiej rozwiniętych).

  • Dofinansowanie nie może przekroczyć dla przedsiębiorstwa na jeden projekt:
    • 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. badania przemysłowe;
    • 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. prace rozwojowe;
    • 200 000 euro na prace przedwdrożeniowe – pomoc de minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych;
    • 2 mln euro na prace przedwdrożeniowe – usługi doradcze dla MŚP.
  • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 30 mln PLN.

Wnioski w ramach konkursu należy składać w terminie: od 11.05.2018 r. do 10.07.2018 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie:

https://www.poir.gov.pl/nabory/1-19/