Aktualności

Konkurs w ramach Poddziałania 4.1.4 POIR 2014-2020

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”; IV oś priorytetowa: „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.”.

Wnioskodawcą projektu mogą być:

-jedna jednostka naukowa

-jedno przedsiębiorstwo

Dofinansowanie można otrzymać na:

Projekt, który obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekt, w którym nie przewidziano prac rozwojowych, nie może uzyskać dofinansowania). Elementem projektu mogą być prace przedwdrożeniowe.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 200 mln zł (wyłącznie dla kategorii regionów słabiej rozwiniętych).

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu – 10 mln zł.

Wnioski w ramach konkursu należy składać w terminie: od 16.05.2018 do 16.07.2018.

 Więcej informacji tutaj