Aktualności

Konkurs w ramach Poddziałania 1.2 POIR 2014-2020

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU planuje ogłoszenie konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”,
I oś priorytetowa: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Wnioskodawcą projektu mogą być:

-przedsiębiorstwa albo

-konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorstw).

Dofinansowanie można otrzymać na:

Projekt, który obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekt, w którym nie przewidziano prac rozwojowych, nie może uzyskać dofinansowania).
Elementem projektu mogą być prace przedwdrożeniowe.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

230 mln zł (wyłącznie z kategorii regionów słabiej rozwiniętych)Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

  • Dofinansowanie nie może przekroczyć dla przedsiębiorstwa na jeden projekt:
    • 20 mln euro– jeżeli projekt obejmuje gł. badania przemysłowe;
    • 15 mln euro– jeżeli projekt obejmuje gł. prace rozwojowe;
    • 200 000 eurona prace przedwdrożeniowe – pomoc de minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych;
    • 2 mln eurona prace przedwdrożeniowe – usługi  doradcze dla MŚP.
  • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi40 mln zł.

 

Wnioski w ramach konkursu należy składać w terminie: od 03.08.2018 do 02.10.2018.

 

Więcej informacji tutaj