Aktualności

Konkurs w ramach Poddziałania 2.3 POIR 2014-2020

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw; poddziałania 2.3.5: Design dla przedsiębiorców.

 

Wnioskodawcą projektu mogą być:

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w myśl Załącznika I do rozporządzenia KE 651/2014
i prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (z wyłączeniem 5 regionów Polski Wschodniej) potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, a ich siedziba oraz oddziały
(w przypadku przedsiębiorców ujętych w Centralnej, Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej adresy wykonywania działalności gospodarczej) nie mieszczą się na terytorium
województw Polski Wschodniej, tj. województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

 

 

Dofinansowanie można otrzymać na:

Dofinansowaniu podlegać będą projekty dotyczące zakupu usług doradczych związanych z przeprowadzeniem profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego,
dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt oraz  nastąpi wprowadzenie go na rynek. Dodatkowo wsparcie może obejmować realizację inwestycji początkowej (zgodnie z rozporządzeniem KE 651/2014)
niezbędnej do wdrożenia ww. nowego lub znacząco ulepszonego produktu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

wynosi  70 000 000,00 zł  (słownie: siedemdziesiąt milionów złotych), w tym:

– zlokalizowanych w województwie mazowieckim – 6 189 000,00 zł

– zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie – 63 811 000,00 zł

 

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

85% na zakup usług doradczych związanych z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu lub nowego projektu wzorniczego – pomoc de minimis; dla inwestycyjnej części projektu – zgodnie z mapą pomocy regionalnej.

 

Wnioski w ramach konkursu należy składać w terminie: od 03.07.2018 do 31.10.2018.

 

Więcej informacji tutaj