Aktualności

Konkurs w ramach Działania 2.5 „Programy akceleracyjne” POIR 2014-2020

Uprzejmie informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.5 „Programy akceleracyjne” w ramach II osi priorytetowej:
„Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” POIR ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów.

 

Wnioskodawcą projektu mogą być:

 

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego lub innowacyjności, prowadzące działalność na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, które zobowiążą się do realizacji programu akceleracyjnego w terminie i na warunkach określonych w rekomendowanym do dofinansowania wniosku.

 

 

Dofinansowanie można otrzymać na:

 

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty, w ramach których za pośrednictwem akceleratorów realizowane będą, przy udziale odbiorców technologii (średnich i dużych przedsiębiorców),
programy akceleracyjne dla startupów z wykorzystaniem usług wspierających rozwój przedsiębiorstw oraz grantów.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów:

– zlokalizowanych w województwie mazowieckim: 7 500 000,00 zł

– zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie: 112 500 000,00 zł

Wartość dofinansowania każdego wydatku kwalifikowanego poniesionego w ramach projektów pokrywa się w 1/16 z puli środków wskazanej dla województwa mazowieckiego oraz w 15/16 z puli środków wskazanej dla pozostałych województw.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu :

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:

  1. 100% kosztów kwalifikowanych w zakresie:

– grantów rozliczanych uproszczoną metodą w postaci kwot ryczałtowych

– kosztów usług doradczych świadczonych na rzecz startupów.

 

  1. 50% kosztów kwalifikowanych w zakresie:

– kosztów bezpośrednich wynagrodzeń zespołu projektowego

– kosztów pośrednich rozliczanych według stawki ryczałtowej w wysokości do 15% bezpośrednich kwalifikowalnych kosztów związanych z wynagrodzeniem zespołu projektowego

Minimalna wartość dofinansowania wynosi 10 000 000,00 zł.

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 15 000 000,00 zł.

 

 

Wnioski w ramach konkursu należy składać w terminie: od 17.07.2018 do 04.09.2018.

 

Więcej informacji tutaj