Aktualności

Konkurs na dofinansowanie projektów

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów.

 

Wnioskodawcą projektu mogą być:

 

Wnioskodawcą w konkursie TEAM-NET może być podmiot lub grupa podmiotów (konsorcjum) prowadzących w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe spełniające definicję jednostki naukowej w rozumieniu Ustawy o zasadach finansowaniu nauki z dnia 30 kwietnia 2010 r.  (Dz. U. z 2018 r., poz. 87). Wnioskodawcami są podmioty prawne będące jednostkami naukowymi lub w ramach których funkcjonują ww. jednostki.

Wniosek składany jest przez co najmniej trzy jednostki naukowe lecz nie więcej niż sześć. W przypadku wniosku składanego przez grupę 3 – 5 jednostek, co najmniej jedna z nich musi posiadać kategorię „A”, a w przypadku gdy wniosek składany jest przez 6 jednostek, co najmniej dwie z nich muszą posiadać kategorię „A”. Jednostki naukowe wskazane we wniosku reprezentują łącznie co najmniej dwie dziedziny nauki (zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia MNiSW z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych).

 

Dofinansowanie można otrzymać na:

 

Celem konkursu TEAM-NET jest rozwój kadr sektora B+R w Polsce, m.in. na potrzeby współpracy z przedsiębiorcami, realizowany poprzez intensyfikację współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi, służącą  podnoszeniu ich jakości naukowej,  poszukiwaniu synergii we współpracy naukowej i innowacyjnej oraz wypracowaniu nowych kompetencji związanych z rozwojem technologii i usług.

Realizacja  projektów wspierać będzie mobilność krajową, międzynarodową i międzysektorową związaną ze stanowiskami B+R w Polsce, dodatkowo przyczyniając się do wzmocnienia ponadregionalnej współpracy jednostek naukowych.

Warunkiem uzyskania wsparcia będzie przedstawienie w szczególności programu badań wraz z zadaniami związanymi z przygotowaniem transferu wiedzy, określający jasno sprecyzowane wyzwanie naukowe (problem badawczy) lub społeczno-gospodarcze (wpisujące się w zakres Krajowych Inteligentnych Specjalizacji).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w ogłaszanym konkursie TEAM-NET (konkurs 1/4.4/2018) wynosi 100 000 000,00 PLN (słownie: sto milionów 00/100 PLN).

 

Maksymalny poziom dofinansowania:

Do 100% kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu uzależniona jest od wskazanej we wniosku o dofinansowanie liczby zespołów badawczych i czasu trwania projektu, przy czym kwota dofinansowania na jeden zespół badawczy w ramach projektu nie może przekroczyć 3 500 000,00 PLN (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy 00/100 PLN) na 36 miesięcy).

 

Wnioski w ramach konkursu należy składać w terminie: od 01.10.2018 do 31.10.2018.

 

Więcej informacji tutaj