31 grudnia 2012 r. zakończył się projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Podziałania 8.2.2. Regionalne Strategie Innowacji pn. „Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji”.  Był to III etap przedsięwzięcia mającego na celu budowę platformy współpracy pomiędzy interesariuszami procesu aktualizacji RSI a przyszłymi kluczowymi aktorami regionalnego systemu innowacji – przedstawicielami triady biznesu, nauki i administracji.  W okresie trwania projektu zgromadzono obszerny materiał badawczy, został przygotowany projekt Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, a także przeprowadzono szerokie konsultacje społeczne z jednostkami samorządu terytorialnego oraz z partnerami społecznymi i gospodarczymi , co stanowi znaczący grunt do obecnie realizowanych działań mających na celu przyjęcie i wdrożenie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla przyszłej perspektywy finansowej w Unii Europejskiej.