Agenda Nauki i Innowacyjności pod nadzorem merytorycznym Pełnomocnika Zarządu pełni zadania w zakresie:

1) wdrażania założeń polityki innowacyjnej we współpracy z interesariuszami regionalnego systemu innowacji w dziedzinie innowacyjnej edukacji, nauki oraz gospodarki w ramach Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020;

2) aktywnego udziału w procesie rozwoju inteligentnych specjalizacji regionalnych na bazie założeń regionalnej strategii innowacji;

3) współpracy z instytucjami biznesowymi, badawczo-rozwojowymi i edukacyjnymi w zakresie projektów innowacyjnych, w tym ponadregionalnych i międzynarodowych;

4) inicjowania kontaktów i przepływu wiedzy pomiędzy partnerami samorządu województwa związanymi ze sferą edukacji, nauki i gospodarki;

Pracami Agendy kieruje:

prof. dr hab. Bogusław Buszewski – Pełnomocnik Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. rozwoju nauki, badań i wdrożeń oraz innowacyjności

tel. 56 62 18 508
tel. kom. 881 916 477

W skład zespołu Agendy Nauki i Innowacyjności wchodzą:

Marta Dolecka – kierownik; tel. 56 62 18 495, tel. kom. 660 754 917
Anna Maria Draspa – główny specjalista; tel. 56 62 18 495
Jowita Majewska – podinspektor; tel. 56 62 18 508
Magdalena Dobrogoszcz – pomoc administracyjna; tel. 56 62 18 508

31 grudnia 2012 r. zakończył się projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałania 8.2.2. Regionalne Strategie Innowacji pn. „Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji”. Informacja o projekcie tutaj.