Agenda Nauki i Innowacyjności pod nadzorem merytorycznym Pełnomocnika Zarządu pełni zadania w zakresie:

• nadzoru nad wdrażaniem założeń polityki innowacyjnej we współpracy z interesariuszami regionalnego systemu innowacji – instytucjami wdrażającymi zapisy regionalnej strategii innowacji w dziedzinach innowacyjnej edukacji, nauki oraz gospodarki,
• koordynowania procesu wyłaniania i rozwoju inteligentnych specjalizacji regionalnych na bazie założeń regionalnej strategii innowacji,
• inicjowania kontaktów i przepływu wiedzy pomiędzy partnerami samorządu województwa związanymi ze sferą edukacji, nauki i gospodarki,
• koordynowania powstania i rozwoju konsorcjów badawczo-rozwojowych w ramach Kujawsko-Pomorskiego Obszaru Badawczego w Kontrakcie Terytorialnym, Polskiej Mapy Drogowej Inwestycji Badawczych oraz programu Horyzont 2020,
• współpracy z instytucjami biznesowymi, badawczo-rozwojowymi i edukacyjnymi
w zakresie projektów innowacyjnych, w tym ponadregionalnych i międzynarodowych
• koordynowania innowacyjnych programów edukacyjnych na poziomie wyższym,
• opracowania merytorycznych założeń do kryteriów dla projektów innowacyjnych finansowanych z funduszy regionalnych,
• obsługi funkcjonowania Rady Eksperckiej i Kolegium Rektorskiego,
• organizacji Regionalnego Forum Innowacji na bazie deklaracji z partnerami społeczno-gospodarczymi oraz innych przedsięwzięć, konferencji, spotkań o tematyce innowacyjnej,
• udziału w krajowej strukturze Regionalnego Forum Inteligentnych Specjalizacji i innych zespołach eksperckich z zakresu polityki innowacyjnej i badawczo-rozwojowej,
• prowadzenia strony internetowej i działalności wydawniczej.

Pracami Agendy kieruje:

prof. dr hab. Bogusław Buszewski – Pełnomocnik Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. rozwoju nauki, badań i wdrożeń oraz innowacyjności

tel. 56 62 18 508
tel. kom. 881 916 477

W skład zespołu Agendy Nauki i Innowacyjności wchodzą:

Marta Dolecka – kierownik; tel. 56 62 18 495, tel. kom. 660 754 917
Anna Maria Draspa – główny specjalista; tel. 56 62 18 495
Karolina Charycka – podinspektor; tel. 56 62 18 508
Dorota Mazurska – podinspektor; tel. 56 62 18 508
Marek Rozpłoch – pomoc administracyjna; tel. 56 62 18 508

31 grudnia 2012 r. zakończył się projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałania 8.2.2. Regionalne Strategie Innowacji pn. „Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji”. Informacja o projekcie tutaj.