Baza Wiedzy

Regionalna Strategia Innowacji

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2015 roku jest obowiązującym w województwie dokumentem przyjętym do realizacji przez Sejmik Województwa w 2005 roku. Celem głównym strategii innowacji jest aby Kujawsko-Pomorskie stało się regionem wysokiej innowacyjności gospodarki zachowując następujące priorytety w działaniu: rozwój firm w kierunku gospodarki opartej na wiedzy, efektywny system współpracy gospodarki i nauki w regionie, proinnowacyjne otoczenie biznesu.