Baza Wiedzy

Regionalna Strategia Innowacji 2014-2020

  • Priorytety przyjęte w nowej perspektywie programowania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na lata 2014-2020 otwierają wielką szansę wzrostu innowacyjności całej Unii Europejskiej, Polski i województwa kujawsko-pomorskiego. Jako województwo chcemy do roku 2020 dołączyć do najbardziej rozwiniętych pod względem innowacyjności regionów w Polsce. Naszą ambitną wizją jest stać się piątym pod względem innowacyjności regionem w kraju.

Już w roku 2010 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego rozpoczął prace nad aktualizacją Regionalnej Strategii Innowacji do roku 2020. 29 maja 2013 roku Zarząd Województwa przyjął projekt RSI do roku 2020. W trakcie następnych miesięcy dostosowano projekt do zmieniających się warunków związanych z diagnozą i uzupełniono o nowe informacje wynikające z postępu prac nad dokumentami określającymi warunki dla okresu programowania 2014-2020.

W ramach przeprowadzonej aktualizacji dokonano ewaluacji efektów wdrażania dotychczasowej strategii. Zaktualizowano także diagnozę sytuacji województwa kujawsko-pomorskiego w obszarze innowacyjności. Powyższe prace pozwoliły na udzielenie odpowiedzi na podstawowe pytania:

  1. 1) Jaki jest stopień innowacyjności województwa kujawsko-pomorskiego?
  2. 2) Jak kształtują się czynniki wpływające na innowacyjność regionu?
  3. 3) Jakimi przewagami konkurencyjnymi, potencjałami rozwojowymi dysponuje województwo oraz jakie mechanizmy dla określenia inteligentnych specjalizacji mogą być wyłonione w procesie zwiększenia innowacyjności gospodarczej regionu?

Uzyskane odpowiedzi wyznaczyły punkt wyjścia do opracowania zaktualizowanej Regionalnej Strategii Innowacji do 2020 roku oraz Planu Działań w okresie przejściowym.

Nowe cele strategiczne, cele operacyjne oraz działania zostały wypracowane przy licznym udziale kluczowych środowisk naszego województwa, reprezentujących m.in. szkoły wyższe, instytucje naukowo-badawcze, przedstawicieli przedsiębiorców, organizacje otoczenia biznesu, organizacje pracodawców, sektor pozarządowy, nie wyłączając z tego grona również władz samorządowych wszystkich szczebli.

Nowa strategia szeroko uwzględnia problematykę społeczeństwa informacyjnego, przewidując informatyzację wielu dziedzin życia codziennego, takich jak: administracja, edukacja, zdrowie, kultura, transport. Strategia jest kompleksowa. Uwzględnia najważniejsze potrzeby rozwojowe naszego regionu, jego specjalizacje i potencjały. Dotyczy wszystkich najważniejszych dziedzin życia społeczno-gospodarczego, które decydują o innowacyjności. Są to edukacja, nauka i gospodarka.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem Regionalnej Strategii Innowacji do roku 2020, zatwierdzonej przez Zarząd Województwa w dniu 14 stycznia 2015 r.