Baza Wiedzy

Aktualizacja 2012-2014

Dynamicznie zachodzące w gospodarce zmiany, zarówno w skali kraju jak i kontynentu, wpłynęły na konieczność modyfikacji zapisów dokumentów planistycznych w zakresie między innymi innowacyjności. Aby dokument strategii był odpowiedzią na aktualne problemy i pytania – niezbędna stała się jego aktualizacja. Uwzględniła ona wnioski z diagnozy stanu potencjału innowacyjnego województwa.

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji 2012-2014 pozwoliła na przygotowanie się samorządu oraz partnerów do aktywnego udziału w realizacji założeń Strategi Europa 2020.