Baza Wiedzy

Badania i analizy

W  latach 2009 -2010 realizowane były projekty, finansowane  z Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z poddziałania 8.2.2. „Regionalne Strategie Innowacji”. Pierwszy projekt realizowany był od marca do grudnia 2009 r. pod nazwą „Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacji i Społeczeństwa Informacyjnego”  na kwotę 1 929 125,00 zł., drugi projekt realizowano od stycznia do grudnia 2010 r. pod nazwą „ Centrum Zarządzania Regionalnym Systemem Innowacji” na kwotę 1 275 810,00 zł.

Celem projektów było wspieranie tworzenia i rozwoju sieci współpracy i wymiany informacji między naukowcami i przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii na poziomie regionalnym, zwiększenie liczby powiązań pomiędzy przedsiębiorcami, jednostkami B+R oraz administracją publiczną, a także rozwój potencjału badawczo-naukowego regionu. W wyniku realizacji tych dwóch etapów projektów systemowych określono założenia do stworzenia, wdrożenia oraz monitorowania sprawnie działającego Regionalnego Systemu Innowacji oraz kierunki aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji. W wyniku realizacji ww. projektów zebrano obszerny materiał badawczy, w którego skład wchodzą analizy, ekspertyzy oraz inne raporty badawcze.