Baza Wiedzy

Projekty

Samorząd województwa podejmował szereg inicjatyw, mających na celu pobudzenie innowacyjności w Kujawsko-Pomorskiem. W tym celu na przestrzeni ostatnich lat realizował pięć projektów, mających na celu rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości i poprawę konkurencyjności ofert regionalnych przedsiębiorstw.

Wśród realizowanych projektów wymienić należy:

• W roku 2009 – Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego (RORIiSI),

• 2009-2011 w ramach INTERREG IV C „Regional Action Plans for Innovation Development and Enterpreneurship” oraz „ Making Knowledge Work”,

W roku 2010 – Centrum Zarządzania Regionalnym Systemem Innowacji (CeZaRIS; kontynuacja RORIiSI),

• 2012-2014 – Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego (szczegóły – tutaj).

Realizowane w latach 2009/2010 projekty Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego oraz Centrum Zarządzania Regionalnym Systemem Innowacji miały na celu stworzenie Platformy współdziałania podmiotów społecznych, gospodarczych, naukowo-badawczych oraz samorządowych w zakresie zarządzania Regionalnym Systemem Innowacji. Były skoncentrowane również na badaniach, mających umożliwić aktualizację RSI, w tym na stworzeniu sieci współpracy w zakresie informacji przestrzennej oraz prowadzenie monitoringu przestrzennego i gospodarczego.

latach 2009-2011 w ramach INTERREG IV C samorząd województwa realizował międzynarodowe projekty innowacyjne pn. „Regional Action Plans for Innovation Development and Enterpreneurship” (RAPIDE – Regionalne Plany Działań na rzecz rozwoju innowacyjności i przedsiębiorczości):

oraz „ Making Knowledge Work” (Praktyczne wykorzystanie wiedzy).

Były to projekty polegające na dystrybucji dobrych praktyk pomiędzy regionami europejskimi w tematyce współpracy triady: nauki, biznesu i administracji. W trakcie projektu eksperci z regionu odbyli liczne wizyty studyjne do państw europejskich poznając szereg rozwiązań proinnowacyjnych. Obserwatorem i koordynatorem projektów była Komisja Europejska. W wyniku realizacji projektów powstały plany działań dla regionu w wypracowanych obszarach tematycznych. Z projektu RAPIDE zaczerpnięto pomysł vouchera badawczego, który obecnie realizowany jest przez Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców z Bydgoszczy w ramach 5.4. RPO WK-P. W trakcie realizacji jest także Fundusz Badań i Wdrożeń, którego peratorem jest KPAI Sp. z o.o. Celem projektu jest stworzenie systemowego mechanizmu dofinansowywania innowacji w Województwie Kujawsko-Pomorskim. W planach mamy również realizację zamówienia w trybie zamówień przedkomercyjnych oraz wdrożenie Europejskich centrów popularyzacji nauki i technologii. Poniższe linki zawierają szereg informacji nt. pozostałych regionów biorących udział w projektach i ich dobrych praktyk.

http://www.rapidenetwork.eu/

http://www.makingknowledgework.eu/

W latach 2012-2014 zrealizowano projekt „Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego”, będący kontynuacją i zwieńczeniem inicjatyw RORIiSI i CeZaRIS. Więcej na ten temat – tutaj.